The Secret World

The Secret World

یکی از شاخه‌های زیر را انتخاب کنید

این بازی به سان هیچ یک از بازی های MMO که به حال دیده اید نیست. در این بازی هیچ کلاسی وجود ندارد! و همینطور روندی تحت عنوان Level-Up در این بازی دیده نمی شود.