Bloodline Champions

Bloodline Champions

یکی از شاخه‌های زیر را انتخاب کنید

Bloodline Chamions یک بازی به سبک مبارزه گروهی 3v3 یا 5v5 است که در یک محوطه (Arena) صورت می گیرد. یکی از مزایای این یازی کوتاه بودن زمان هر مسابقه می باشد.