Playstation Network

Playstation Network

یکی از شاخه‌های زیر را انتخاب کنید

با در دست داشتن کارت های Playstation Network که در چهار نوع آمریکا US ، انگلیس UK ، امارات UAE و آلمان DE ارائه می شوند، می توانید از Playstation Store خرید کنید.