>>> توجه <<<

برای ورود به حساب کاربری یا ثبت نام باید از طریق شماره همراه اقدام کنید.

راهنمایی جهت ثبت نام یا ورود به حساب در سیستم جدید

برای پشتیبانی می‌توانید از بخش زیر اقدام کنید:

با سپاس از همکاری شما

 

1- مانند شکل به بخش Preferences می رویم.

 

OP 01

______________________________________________________________________________________________

 

2- در این حا زبانه ی Advanced را انتخاب کرده و از قسمت Cookies به ...Manage Cookies می رویم.

OP 02

______________________________________________________________________________________________

 

3- در قسمت جستجو کلمه persibox را می نویسیم و با انتخاب موارد یافت شده دکمه ی Delete را می زنیم و بعد از آن Close.

OP 03

 

*در صورت وجود هر نوع مشکل مراتب را از طریق پشتیبانی، پیگیری کنید.