1- مانند شکل زیر با Options می رویم.

FF 01

_____________________________________________________________________________________________

 

2- سپس به زبانه Privacy رفته و در مانند تصویر زیر، در قسمت History گزینه ی Use custom settings for history را انتخاب می کنیم.

FF 02

_____________________________________________________________________________________________

 

3- Show Cookies را انتخاب می کنیم.

FF 03

_____________________________________________________________________________________________

 

4- مانند شکل، در قسمت Search، کلمه ی persibox را می نویسیم. و بعد تمامی موارد یافت شده را با استفاده از دکمه ی Remove Cookie حذف می کنیم و Close را کلیک می کنیم.

FF 04

 

*در صورت وجود هر نوع مشکل مراتب را از طریق پشتیبانی، پیگیری کنید.