1- مانند شکل به بخش Preferences می رویم.

 

OP 01

______________________________________________________________________________________________

 

2- در این حا زبانه ی Advanced را انتخاب کرده و از قسمت Cookies به ...Manage Cookies می رویم.

OP 02

______________________________________________________________________________________________

 

3- در قسمت جستجو کلمه persibox را می نویسیم و با انتخاب موارد یافت شده دکمه ی Delete را می زنیم و بعد از آن Close.

OP 03

 

*در صورت وجود هر نوع مشکل مراتب را از طریق پشتیبانی، پیگیری کنید.