1- مانند شکل به بعد از کیلی روی آیکون آچار، به Options می رویم.

CH 01

_____________________________________________________________________________________________

 

2- زبانه ی Under the Hood را انتخاب کرده و ...Clear browsing data را کلیک کنید.

CH 02

_____________________________________________________________________________________________

 

3- در Obliterate the following items from گزینه ی the begining of time را انتخاب کنید و بعد دکمه ی Clear browsing data را کلیک کنید.

CH 03

 

*در صورت وجود هر نوع مشکل مراتب را از طریق پشتیبانی، پیگیری کنید.