>>> توجه <<<

برای ورود به حساب کاربری یا ثبت نام باید از طریق شماره همراه اقدام کنید.

راهنمایی جهت ثبت نام یا ورود به حساب در سیستم جدید

برای پشتیبانی می‌توانید از بخش زیر اقدام کنید:

با سپاس از همکاری شما

Lord Of The Rings Online

Lord Of The Rings Online

یکی از شاخه‌های زیر را انتخاب کنید.

فروش گلد و پول درون بازی ها